Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Zakup i dostawa sprzętu do zajęć z gimnastyki korekcyjnej na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w mieście Krosno” w ramach realizacji projektu pn. „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie).

ZMIANY:
2019-09-17 15:32:19: Dodano wynik do przetarguZakup i dostawa 11 kompletów sprzętu do zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie)”.

                                                                                                Krosno, 06.09.2019 r.
PS.8030.7.3.2018.MS
 


OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO,
38 - 400 Krosno, ul. Lwowska 28 a
tel. (13) 43 675 43, faks (13) 43 628 65;
NIP 684-00-13-798; REGON370440809

OGŁASZA

że udzieli zamówienia na zakup i dostawę sprzętu do zajęć z gimnastyki korekcyjnej na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w mieście Krosno” w ramach realizacji projektu pn. „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie). 
 

Adres strony internetowej, na której opublikowane jest ogłoszenie:
www.krosno.pl/BIP

1. Opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa 11 kompletów sprzętu do zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie)”.
 
Każdy z kompletów musi zawierać:

a) Maty do ćwiczeń – 6 sztuk
Mata przeznaczona do treningów wykonana z tworzywa, które nie chłonie wilgoci ani kurzu oraz charakteryzuje się wysoką trwałością. Zamawiający dopuszcza różne kolory. Wymiary minimalne: 120cm x 60cm x 0,9cm, wymiary maksymalne: 125cm x 65cm x 2,0cm

b) Zestaw gimnastyczny koordynacyjny - 2 sztuki
Wieloelementowy zestaw, który służy do prowadzenia treningu koordynacyjnego. Zestaw musi zawierać takie elementy jak: stożki – min. 10 szt. (wysokość minimum 38 cm) oraz belki do połączenia stożków.  Stożki muszą mieć co najmniej 3 poziomy wysokości.

c) ina do chodzenia – 1 sztuka
Lina do ćwiczenia koordynacji ruchowej. Wykonana z wysokiej jakości trwałych materiałów, o długości minimum 25 m, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, szerokość liny minimum: 50 mm, minimalna nośność: 150 kg.

d) drabinka koordynacyjna – 1 sztuka
Drabinka do ćwiczenia koordynacji ruchowej, musi się składać z 12 szczebli oraz posiadać minimum: 6 metrów długości, z możliwością blokady tych szczebli.

e) zestaw do unihokeja – 1 sztuka
Zestaw musi się składać z dwóch bramek, minimum 10 kijów oraz minimum 4 piłek do gry. Bramka powinna posiadać wymiary minimalne: 60x90x40 cm oraz zostać wykonana ze stali, aby umożliwić grę zarówno w hali, jak i na boisku zewnętrznym.

f) zestaw do ćwiczeń w skład którego wchodzą następujące elementy:
 
- półkula sensoryczna  – 5 sztuk
Półkula sensoryczna przeznaczona do ćwiczeń równowagi, korekcji wad postawy oraz masażu stóp. Minimalne wymiary: średnica minimum 16 cm maksimum 18 cm.
 
- piłka gimnastyczna easyball - 5 sztuk
Piłka gimnastyczna posiadająca miękką powierzchnię pomagającą rozwinąć koordynację ruchową, poczucie równowagi i prawidłową postawę, wykonana z elastycznego materiału, minimalna średnica piłki to 23 cm, a maksymalna 27 cm.
 
- piłka ovoball (owalna piłka do rehabilitacji) - 5 sztuk
Piłka gimnastyczna o kształcie eliptycznym (np. do wykonywania przysiadów lub brzuszków). Wykonana z elastycznego i trwałego materiału, wymiary minimalne: 16,5 x 25 cm, wymiary maksymalne: 18,5 x 27 cm.
 
- piłka lekarska ciśnieniowa 1 kg – 2 sztuki
Piłka ciśnieniowa o regularnych kształtach. Wykonana ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej, pompowana przy użyciu normalnej pompki, wymienny wentyl.

- piłka lekarska ciśnieniowa 2 kg – 2 sztuki
Piłka ciśnieniowa o regularnych kształtach. Wykonana ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej, pompowana przy użyciu normalnej pompki, wymienny wentyl.
 
- woreczki gimnastyczne – 20 sztuk
Woreczki wykonane z dobrego gatunku bawełny, wypełnione grochem, usprawniające koordynację ruchową. Wymiary minimalne: 10 cm x 10 cm i waga 100 g, wymiary maksymalne:  13 cm x 13 cm i waga 150 g.
 
- szarfy gimnastyczne – 20 sztuk
Szarfy gimnastyczne przeznaczone do ćwiczeń ruchowych, Zamawiający dopuszcza różne kolory, wymiary minimalne: szerokość 4 cm, obwód 105 cm, wymiary maksymalne: szerokość 7 cm, obwód 120 cm
 
- skakanka – 5 sztuk
Skakanka sznurkowa z drewnianymi rączkami (sznurek w polipropylenowej osłonce). Minimalna długość skakanki 200 cm , średnica sznurka 0,5 cm, maksymalna długość skakanki 210 cm, średnica sznurka 0,6 cm.

g) dyski terapeutyczne:
 
- poduszka powietrzna do balansowania – 4 sztuki
Poduszka służąca do balansowania i kontrolowania przenoszenia ciężkości ciała. Gładka powierzchnia na górnej warstwie, karbowana powierzchnia na spodzie. Minimalna średnica: 30cm, maksymalna średnica 35 cm.

h) sprzęt do gier ruchowych:
 
- chusta animacyjna – tarcza – 1 sztuka
Chusta animacyjna z barwnymi okręgami, z których każdy powinien mieć inny kolor i inną punktację. Chusta powinna być wykonana z wytrzymałego, wodoodpornego materiału łatwego do utrzymania w czystości, obszyta taśmą wzmacniającą oraz powinna być wyposażona w uchwyty, które mogą służyć w zabawie jako standardowe uchwyty do trzymania chusty lub jako praktyczne uchwyty do przytwierdzenia chusty do podłoża lub do powieszenia. Chusta ma mieć średnicę minimum 200 cm lub maksymalnie 220 cm oraz zawierać piramidki/woreczki w różnych kolorach.
 
- kręgle neoprenowe – 1 sztuka
Kręgle neoprenowe składające się z 6 sztuk, minimalna wysokość kręgli: 20 cm, a maksymalna 23 cm. W zestawie kula o minimalnej średnicy: 9cm i maksymalnej 11 cm. Wszystkie elementy wykonane z  wodoodpornego neoprenu i zapakowane w zbiorcze opakowanie.
 
- ringo szkolne – 5 sztuk
Krążek zręcznościowy dla dzieci, służący do gry w ringo oraz rzutów na celność. Minimalna średnica 17 cm, maksymalna średnica 20 cm.
 
- płotek treningowy piankowy  - 4 sztuki
Płotek piankowy, bezpieczny dla dzieci. Możliwość ustawienia poprzeczki w dwóch wysokościach: 30 cm oraz 50 cm. Wymiary minimalne 65 x 50 x 15 cm, wymiary maksymalne  80 x 65 x 25 cm
 
 
2. Informacje dodatkowe:
a) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas odbioru sprzętu.
b) Wykonawca dostarczy na własny koszt (do wskazanej na etapie realizacji zamówienia sali) sprzęt do poniższych placówek oświatowych:

 LP NAZWA SZKOŁY ADRES
1 Miejski Zespół Szkół nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 10 Krosno, ul. J.S. Magurów 1
2 Miejski Zespół Szkół nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 12 Krosno, ul. Wyspiańskiego 20
3 Miejski Zespół Szkół nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 7 Krosno, ul. Ks. Decowskiego 9
4 Miejski Zespół Szkół nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 15 Krosno, ul. S. Kisielewskiego 18
5 Miejski Zespół Szkół nr 5 – Szkoła Podstawowa nr 1 Krosno, ul. ks. P. Skargi 3
6 Miejski Zespół Szkół nr 6 – Szkoła Podstawowa nr 6 Krosno, ul. Kletówki 1
7 Miejski Zespół Szkół nr 7 – Szkoła Podstawowa nr 4 Krosno, ul. Powstańców Śląskich 75
8 Miejski Zespół Szkół nr 8 – Szkoła Podstawowa nr 8 Krosno, ul. Prochownia 7
9 Szkoła Podstawowa nr 14  Krosno, ul. Wojska Polskiego 45
10 Szkoła Podstawowa nr 3 Krosno, ul. M. Konopnickiej 5
11 Szkoła Podstawowa nr 5 Krosno, ul. Grunwaldzka 15
 
c) Wykonawca powiadomi o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed dostarczeniem sprzętu do szkół.
d) W trakcie dostawy Wykonawca dołączy szczegółową charakterystykę dostarczanego sprzętu wchodzącego w skład każdego z kompletów. 

3. Termin wykonania zamówienia:
  1. rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,
  2. zakończenie prac: do dnia 27.09.2019 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Nie dotyczy
 
5. Wymagane dokumenty:
Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty - zał. 1.
 
6. Warunki płatności:
1) Wykonane zadanie zostanie odebrane na podstawie protokołu odbioru.
2) Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.
 
7. Gwarancja:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji jakości i rękojmi za wady. W przypadku przedmiotów objętych przedmiotem zamówienia obowiązuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie krótszy niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad, od ich usunięcia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy jako należycie wykonanego.
 
8. Kryterium oceny ofert:
Kryterium: cena brutto – 100%.
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związanez kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.

Sposób wyliczenia punktów (max. 100 pkt) za cenę oferty wg następującego wzoru:
            cena oferty z najniższą ceną (zł)
C   =   --------------------------------------------  x  100 ( pkt)
                 cena kolejnej oferty (zł)
 
 
9. Miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).

Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia:
zakup i dostawę sprzętu do zajęć z gimnastyki korekcyjnej na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w mieście Krosno” w ramach realizacji projektu pn. „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie).                
 
Nie otwierać przed dniem 16.09.2019 r. przed godz. 10:00.
 
10. Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2019 r. o  godz. 9:30.
 
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 220 w dniu 16.09.2019 r. o godz. 10:00.
 
12. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
Pani Julita Jaśkiewicz – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna
 
13. Sposób porozumiewania:

a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno,
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ps@um.krosno.pl.    

14. Adres strony internetowej, na której opublikowane jest ogłoszenie: http://www.bip.umkrosno.pl/
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro (z późn. zm.). Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

15. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
b) zmiany treści ogłoszenia,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców,
d) poprawienia w ofercie Wykonawców ewentualnych oczywistych omyłek rachunkowych. 

16. Załączniki do ogłoszenia:

a) Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
b) Załącznik nr 2 - Wzór umowy 
Data składania ofert:
2019-09-16 09:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSzymbara Monika 2019-09-06 13:17:00
PublikującyMonika Szymbara 2019-09-06 13:17:00
Modyfikował(a) Monika Szymbara 2019-09-17 15:32:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 3.03 MBPlik pdf
2. załącznik nr 1 - oferta 66.50 KbPlik doc
3. załącznik nr 2 - wzór umowy 114.00 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 maja 2020r. 09:33:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.