Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie

ZMIANY:
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28.doc
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28.pdf
Więcej >>>
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28.pdf
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28.jpg
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28.doc
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28.doc
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28.docx
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik Wzór umowy ekrany DK28.docx
D.7011.143.3.2019.T                                                                             Krosno, dnia 21 czerwca 2019 r.
 
                                                                                             
                                                                                                                             wg rozdzielnika
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
 „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie”
 

D.7011.143.3.2019.T                                                      Krosno, dnia 21 czerwca 2019 r.

                                                                                             

                                                                                    wg rozdzielnika

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:

 

 „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie”

 

1.     Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.      Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych w celu ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie” wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej posadowienia ww. ekranów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami m.in.:

1)    ustawa Prawo Budowlane (t. j. Dz.U.2018.1202 z późn. zm.);

2)    ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2018.2068 z późn. zm.);

3)    rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U.2016.124 z pózn. zm.);

4)    rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (t. j. Dz.U.2015.331 z późn. zm.);

5)    rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz.U.2013.1129);

6)    oraz inne obowiązujące przepisy i normy, według których należy wykonać przedmiot zamówienia.

1.2.      Zakres zadania obejmuje wykonanie usługi projektowo-kosztorysowej obejmującej opracowanie:

1)    analiz technicznych określających możliwość posadowienia ekranów akustycznych – dwóch koncepcji posadowienia ekranów akustycznych opracowanych na podstawie załączonej analizy porealizacyjnej dot. obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+954 do km 237+962 z wyłączeniem odcinka od km 229+300 do km 231+040, wraz z określeniem zajętości terenu niezbędnego do wybudowania, a następnie utrzymania ekranów akustycznych

2)    inwentaryzacji zieleni do usunięcia,

3)    przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,

4)    uzyskanie warunków technicznych na przebudowę sieci uzbrojenia terenu,

5)    opracowanie mapy zasadniczej,

6)    kompletna wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na nośnikach CD/DVD

Celem analiz technicznych jest określenie sposobu posadowienia ekranów akustycznych zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 28 ograniczających hałas dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej o numerach 66, 68, 70, 72.

Do poprawnego opracowania koncepcji należy wykorzystać załączoną analizę porealizacyjną dot. obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+954 do km 237+962 z wyłączeniem odcinka od km 229+300 do km 231+040.

W opracowanych dwóch koncepcjach (analizach technicznych) należy przedstawić:

- dobór wysokości ekranów akustycznych zgodnych z załączona analizą porealizacyjną,

- koncepcję lokalizacji ekranów akustycznych oraz bram wjazdowych,

- szczegółowe rozwiązania posadowienia,

- szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne słupów głównych,

- szczegółowe wskazania dotyczące elementów wypełnień.

1.3.      Ilość opracowań – wg Tabeli Opracowań (załącznik nr 1)

1.4.      Zalecenia dla Wykonawców

         Zaleca się dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogę być niezbędne w przygotowaniu oferty.

         Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i realizowania czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, tak aby postęp prac dawał gwarancję zakończenia ich w terminie umownym. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

1.5.      Istniejący stan zagospodarowanie terenu

         Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego:

a)    Droga krajowa nr 28

- klasa drogi: GP,

- 2 jezdnie o szerokości 2x3,5m z pasem rozdziału,

- nawierzchnia SMA 8

b)    Urządzenia obce

Na obszarze przewidzianym pod inwestycję występują urządzenia obce. Aktualne mapy obrazujące lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego w rejonie objętym niniejszym opracowaniem można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej: https://krosno.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy.

 

2. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:

a)  rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,

b)  zakończenie prac: do dnia 30.09.2019 r. (przez zakończenie prac będących przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji).

 

3.  Okres gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji jakości i z rozszerzeniem z tytułu rękojmi za wady.

 

4. Warunki płatności

Rozliczenie za wykonanie przedmiotowego zadania będzie się odbywać fakturą końcową wystawioną po prawidłowym wykonaniu kompletnego zadania i podpisaniu protokołu odbioru.

Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

 


5. Sposób przygotowania oferty:

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na druku „formularz oferty” stanowiącym załącznik nr 2 do „Zaproszenia do składania ofert”.

b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

c) Na kopercie zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy umieścić napis tytułu zamówienia:

„Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie” – Wydział Drogownictwa UM Krosna. Nie otwierać przed 02.07.2019 r. przed godz. 10:00.

 

6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z załącznikami należy złożyć
w Urzędzie Miasta Krosna - ul. Lwowska 28a w pokoju nr 01 lub ul. Staszica 2 w biurze podawczym.

 

7. Termin składania ofert upływa dnia  02.07.2019 r. o godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr 31, w dniu 02.07.2019 r. o godz. 10:00.

 

8. Warunki udziału w postępowaniu:

a)     Zamawiający wymaga by oferent dysponował następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b)     zdolność techniczna lub zawodowa:

Brak wymagań

 

      Wykonawca do oferty załączy kopie następujących dokumentów:

-      uprawnienia budowlane osób ujęte w wykazie personelu przewidzianego do realizacji zamówienia,

-      aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

10. Kryterium oceny ofert: cena - 100% 

 


11. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna w godz.: poniedziałek: 730 - 1630; wtorek – czwartek: 730 - 1530; piątek: 730 - 1430 w pokoju nr 31 i pod numerem telefonu  0-13-47-439-02.

 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych w budżecie miasta.

 

13. Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących jej treści.

 

14. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.

 

Załączniki:

1)    tabela opracowań – zał. nr 1

2)    formularz oferty – zał. nr 2

3)    wykaz personelu przewidziany do realizacji zamówienia – zał. nr 3

4)    plan sytuacyjny – zał. nr 4

5)    mapa zasięgu hałasu (nr arkusza: 03) – zał. 5

6)    analiza porealizacyjna – zał. 6

Data składania ofert:
2019-07-02 09:00:00
powrót
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-06-21 13:48:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-06-21 13:49:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-06-21 13:46:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy ekrany DK28. 53.59 KbPlik doc
2. zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28. 24.79 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28 41.50 KbPlik doc
5. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28 489.22 KbPlik image
6. zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28 22.90 MBPlik pdf
7. zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28 1.79 MBPlik pdf
8. Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28 555.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 listopada 2019r. 11:45:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.