Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego na potrzeby funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Krosna przy ul. F. Czajkowskiego 49 w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2019-07-02 14:22:46: Dodano wynik do przetargu
2019-06-19 14:06:27: Zgodnie z pkt 14 ppkt b treści ogłoszenia oraz w związku z koniecznością doprecyzowania przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w punkcie 1, który otrzymuje brzmienie:
Więcej >>>
2019-06-17 15:27:27: Dodano plik Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf
2019-06-17 15:27:06: Dodano plik Załącznik nr 1 - OFERTA.docx
RI.042.71.15.2019.H                                                                                                                            Krosno, 17.06.2019 r.
 


OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO,
38 - 400 Krosno, ul. Lwowska 28 a
tel. (13) 43 675 43, faks (13) 43 628 65;
NIP 684-00-13-798; REGON 370440809

OGŁASZA
 
że udzieli zamówienia na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego na potrzeby funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Krosna przy ul. F. Czajkowskiego 49 w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl/BIP

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego na potrzeby funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Krosna przy ul. F. Czajkowskiego 49 w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”.
 
Minimalne parametry techniczne sprzętu:

I: Sprzęt rehabilitacyjny:
 1. Rower – z licznikiem elektrycznym, manualna regulacja oporu, pedały z paskami zapobiegające zsuwaniu się stóp, pomiar pulsu: sensory dotykowe z wbudowanym komputerem wyświetlającym funkcje: czas, prędkość, dystans, puls, spalone kalorie, scan. Wyposażony w rolki transportowe - 6 szt.
 2. Silnik leżyska LINAK nr art. 51000 do łóżka rehabilitacyjnego ELBUR PB 325 – 1 szt.
II: Sprzęt wspomagający:
 1. Koncentrator tlenu – lekki, małe zużycie mocy, cichy w użytkowaniu - 1 szt.
III: Sprzęt pielęgnacyjny:
 1. Ławka nawannowa – ławka zakładana na wannę, z uchwytem ułatwiającym transport na ławkę i z ławki, ułatwiająca czynności higieniczne osobie niepełnosprawnej, pasująca na większość rodzajów wanien, obciążenie maksymalne około 150 kg – 4 szt.
 2. Krzesło toaletowe – krzesło składające się z ramy aluminiowej, z regulacją wysokości, z wyciąganym pojemnikiem na nieczystości, z antypoślizgowymi nogami, maksymalne obciążenie 100 kg – 6 szt.
2. Termin wykonania zamówienia:
 1. rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,
 2. zakończenie prac: do dnia 12.07.2019 r.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Wszystkie sprzęty powinny posiadać atesty i certyfikaty CE.
4. Wymagane dokumenty:
Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty - zał. 1.
 
5. Warunki płatności:
1) Wykonane zadanie zostanie odebrane na podstawie protokołu odbioru.
2) Płatność nastąpi w terminie 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.
 
6. Gwarancja:
 1. Wymagany minimalny okres gwarancji - 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu.
 2. Wykonawca w ramach gwarancji zapewni całkowitą bezpłatną naprawę sprzętu, a w przypadku braku takiej możliwości dostarczy na swój koszt nowy sprzęt o parametrach nie gorszych.
7. Kryterium oceny ofert:
Kryterium: cena brutto – 100%.

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.

8. Miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).

Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia:
„Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego na potrzeby funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Krosna przy ul. F. Czajkowskiego 49 w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.                  
 
Nie otwierać przed dniem 26.06.2019 r. przed godz. 10:00.
 
9. Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2019 r. o  godz. 9:30.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28 a w Krośnie, pokój nr 303 w dniu 26.06.2019 r. o godz. 10:00.
 
11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
1) Pan Tomasz Penar - Inspektor, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
 
12. Sposób porozumiewania:
 1. pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno,
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: penar.tomasz@um.krosno.pl. 
13. Adres strony internetowej, na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

14. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 2. zmiany treści ogłoszenia,
 3. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców,
 4. poprawienia w ofercie Wykonawców ewentualnych oczywistych omyłek rachunkowych.
15. Załączniki do ogłoszenia:
 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
 2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Data składania ofert:
2019-06-26 09:30:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTrojanowska Miranda 2019-06-17 15:28:00
PublikującyTomasz Penar 2019-06-17 15:28:00
Modyfikował(a) Tomasz Penar 2019-07-02 14:22:46
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 - OFERTA 71.04 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy 355.32 KbPlik pdf

Rejestr zmian