Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej

ZMIANY:
2019-06-28 13:32:51: Przeniesiono do Archiwum
2019-06-28 13:32:51: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2019-06-12 07:36:27: Dodano plik Zdjęcia.zip
2019-06-12 07:36:27: Dodano plik wzór umowy.pdf
2019-06-12 07:36:27: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-06-12 07:36:27: Dodano plik ogłoszenie .doc
2019-06-12 07:36:27: Dodano plik Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.docx
2019-06-12 07:36:27: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333200-2 Instalowanie gazomierzy
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania   
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni oraz częściowo w korytarzu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. M. Konopnickiej 5 w Krośnie. Zakres prac obejmuje także przeniesienia istniejącego gazowego przepływowego podgrzewacza c.w.u. w miejsce będące poza zasięgiem urządzeń wytwarzających ciepło wskazane w dokumentacji oraz montaż gazomierza wraz z skrzynką gazową w korytarzu. W wyniku przeniesienia podgrzewacza konieczne jest wykonanie nowych podejść w celu połączenia pogrzewacza z instalacją wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacyjną (skropliny).
 
Zakres prac obejmuje:
 • demontaż i przeniesienie istniejącego wyposażenia kolidującego z zakresem prac oraz zabezpieczenie pozostałego wyposażenia przed uszkodzeniem oraz  zabrudzeniem,
 • demontaż istniejących okapów gastronomicznych,
 • demontaż istniejącego kanału powietrzno-spalinowego kotła gazowego,
 • przebudowę instalacji gazowej wraz z montażem podlicznika gazu oraz skrzynki gazowej,
 • przeniesienie istniejącego gazowego przepływowego podgrzewacza c.w.u. wraz z podłączeniem do kanału powietrzno-spalinowego,
 • wykonanie podejść w celu podłączenia instalacji wody ciepłej i zimnej do przeniesionego podgrzewacza,
 • wykonanie podejścia w celu odprowadzenia skroplin z przeniesionego podgrzewacza,
 • ponowne uruchomienie przepływowego podgrzewacza gazowego,
 • montaż okapów gastronomicznych bezpośrednio przy ścianie w miejscu po przeniesionym podgrzewaczu,
 • wykonanie prób szczelności instalacji podlegających przebudowie,
 • montaż dwóch kratek nawiewnych w drzwiach,
 • zamurowanie powstałych w trakcie prac przejść przez ściany, zaszpachlowanie otworów po kołkach montażowych, odmalowanie pomieszczenia w obszarze prowadzonych prac,
 • wniesienie oraz ponowny montaż wyposażenia pomieszczenia.
 
Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonym projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.

I.7013.653.2.2018.K                                                                         Krosno, dnia 11.06.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:

 

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej”.

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45333200-2 Instalowanie gazomierzy

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

 

1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania   

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni oraz częściowo w korytarzu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. M. Konopnickiej 5 w Krośnie. Zakres prac obejmuje także przeniesienia istniejącego gazowego przepływowego podgrzewacza c.w.u. w miejsce będące poza zasięgiem urządzeń wytwarzających ciepło wskazane w dokumentacji oraz montaż gazomierza wraz z skrzynką gazową w korytarzu. W wyniku przeniesienia podgrzewacza konieczne jest wykonanie nowych podejść w celu połączenia pogrzewacza z instalacją wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacyjną (skropliny).

 

Zakres prac obejmuje:

 • demontaż i przeniesienie istniejącego wyposażenia kolidującego z zakresem prac oraz zabezpieczenie pozostałego wyposażenia przed uszkodzeniem oraz  zabrudzeniem,
 • demontaż istniejących okapów gastronomicznych,
 • demontaż istniejącego kanału powietrzno-spalinowego kotła gazowego,
 • przebudowę instalacji gazowej wraz z montażem podlicznika gazu oraz skrzynki gazowej,
 • przeniesienie istniejącego gazowego przepływowego podgrzewacza c.w.u. wraz z podłączeniem do kanału powietrzno-spalinowego,
 • wykonanie podejść w celu podłączenia instalacji wody ciepłej i zimnej do przeniesionego podgrzewacza,
 • wykonanie podejścia w celu odprowadzenia skroplin z przeniesionego podgrzewacza,
 • ponowne uruchomienie przepływowego podgrzewacza gazowego,
 • montaż okapów gastronomicznych bezpośrednio przy ścianie w miejscu po przeniesionym podgrzewaczu,
 • wykonanie prób szczelności instalacji podlegających przebudowie,
 • montaż dwóch kratek nawiewnych w drzwiach,
 • zamurowanie powstałych w trakcie prac przejść przez ściany, zaszpachlowanie otworów po kołkach montażowych, odmalowanie pomieszczenia w obszarze prowadzonych prac,
 • wniesienie oraz ponowny montaż wyposażenia pomieszczenia.

 

Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonym projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.

 

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w oparciu o ww. dokumenty, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, wywóz i utylizację gruzu i urobku, prace porządkowe oraz bezpieczne korzystanie z placówki przez pracowników. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

 

2.Termin wykonania zamówienia:    rozpoczęcie – od dnia 01.07.2019 r.

                                                           zakończenie – do dnia 09.08.2019 r.

 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

 

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.

 

Koperta powinna być oznaczona:

 

URZĄD MIASTA KROSNA

Wydział Inwestycji

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

 

Oferta na: „Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej

 

NIE OTWIERAĆ PRZED 19.06.2019 r. przed godz. 12.00.

 

Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 19.06.2019 r. do godziny 10.00.

 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 19.06.2019 r. o godz. 12.00.

 

 

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):

- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

- w piątki w godz. 730 do 1430.

 

Data składania ofert:
2019-06-19 10:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2019-06-12 07:31:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-06-12 07:31:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-06-28 13:32:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa 5.10 MBPlik zip
2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. 15.91 KbPlik doc
3. ogłoszenie 49.00 KbPlik doc
4. SIWZ + Załączniki 121.00 KbPlik doc
5. wzór umowy 220.92 KbPlik pdf
6. Zdjęcia 30.49 MBPlik zip

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 listopada 2019r. 12:36:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.