Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta Krosna w 2019 r.

ZMIANY:
2019-05-02 11:39:13: Unieważniono przetarg
GK.7021.7.3.2019.B                                                                         Krosno, dnia 15.04.2019 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON 000526989,
tel. 13 47 43 632, fax. 13 47 43 624,  e-mail: gk@um.krosno.pl, www.krosno.pl,

Ogłasza, że udzieli zamówienia na wykonanie usługi pn.
 Oferta na: Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta Krosna w 2019 r.”
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Bieżące utrzymanie  i  konserwacja  fontann  na  terenie  miasta  Krosna  w  2019 roku
Obsługa urządzeń elektrycznych oraz sterowania.
Przeprowadzanie kontroli 7 dni w tygodniu i czynności konserwacyjne z zakresu prawidłowego funkcjonowania fontann- zlokalizowanych - na krośnieńskim Rynku oraz przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie w okresie eksploatacyjnym.
Demontaż i montaż oraz wywóz i przywóz zabudowy drewnianej (istniejącej), fontanny na krośnieńskim rynku na okres zimowy.
Wykonywanie robót porządkowych w wymienionym zakresie określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej.
 
 1. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie: 01.05.2019 r.
Zakończenie: 11.11.2019 r.
 
 1. Warunki płatności:
Przelew z rachunku bankowego zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.
 
 1. Inne istotne warunki zamówienia:
Określa załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 1. Warunki wymagane od Wykonawcy:
Wykonawca załączy następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:
 
 1. Wypełniony formularz oferty przetargowej – zał. nr 2,
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Kserokopię aktualnych uprawnień elektrycznych uprawnienia do zajmowania się  eksploatacją urządzeń instalacji na stanowisku  grupy  „E”  
 4. Oświadczenie wykonawcy o tym, że:
  • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrole jakości lub kierowanie pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 3,
 
Jeżeli wykonawca nie złoży w określonym terminie żądanych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
 1. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsca złożenia:
 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Staszica 2;
38-400 Krosno (Biuro Obsługi Obywatela ).
 
Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
 
Urząd Miasta Krosna   ul. Staszica 2;  38 – 400 KROSNO
 
Oferta na: Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta Krosna w 2019 r.
 
Nie otwierać przed  29 kwietniem  2019 r. do godz. 14:00.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 29 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00 .
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 pokój nr 26 (Wydział Gospodarki Komunalnej) 
w dniu  29 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00.
 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: inspektor Krzysztof Zaborowski
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. Nr 28,
tel. (13) 47 43 632.
Data składania ofert:
2019-04-29 11:00:00
powrót
PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2019-04-15 10:30:00
Publikujący 2019-04-16 12:04:33
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-05-02 11:39:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 1010.00 KbPlik pdf
2. SIWZ 3.06 MBPlik pdf
3. Formularz ofertowy załacznik nr 2 44.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 22 października 2019r. 21:32:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.