Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Dostawa 4 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskowejściowych o pojemności min. 60 osób w ramach projektu „Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.”

ZMIANY:
2010-12-20 11:47:02: Przeniesiono do archiwum
2010-11-26 11:13:16: Dodano plik Pytanie wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego - I.doc
Więcej >>>
2010-11-08 12:19:49: Dodano plik SIWZ z załącznikami.rar
2010-11-08 12:18:20: utworzono dokument

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34121400-5 Autobusy niskopodłogowe

 


 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


BFP.F.0732-33/09/10                                                                                       Krosno, dnia 08.11.2010r.

 

Ogłoszenie
wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego
(art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)1. GMINA KROSNO, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, faks (0-13) 47 43 312 zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 4 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskowejściowych o pojemności min. 60 osób w ramach projektu „Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.”

2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34121400-5 Autobusy niskopodłogowe

2.2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 (czterech) fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, jednej marki, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Oferowane autobusy muszą:
1) posiadać (na dzień dostawy) aktualne, polskie świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zm.),
2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).

Wykonawca musi dodatkowo:
1) przeszkolić 5 osób wyznaczonych przez Zamawiającego do przeszkolenia w zakresie obsługi i napraw autobusu, i co najmniej po 1 kierowcy na 1 dostarczony autobus w zakresie eksploatacji i użytkowania,
2) udzielić Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Krośnie autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych na podstawie umowy serwisowej,
3) wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw wszystkich zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w wersji papierowej oraz elektronicznej,
4) dostarczyć dokumentację oprogramowania, instrukcje obsługi urządzeń montowanych w pojazdach,
5) dostarczyć dla stanowiska obsługi technicznej oprogramowania komputerowe (w języku polskim i bez limitu czasowego) umożliwiające diagnostykę autobusów oraz zamontowanych zespołów (silnik, skrzynia biegów, układ sterowania drzwi, ukł. powietrza itp.), a także niezbędne, specjalistyczne narzędzia potrzebne do naprawy danego typu pojazdu.

Wykonawca zapewni udzielenie albo udzieli licencji na oprogramowanie urządzeń wyposażenia wydanych wraz z przedmiotem dostawy.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie ofert na autobusy o co najmniej równoważnych parametrach, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3. Zamówienia uzupełniające – nie dotyczy.


4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 312, przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie – III piętro lub przesyłką pocztową.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna w wersji elektronicznej – www.krosno.pl od dnia przekazania ogłoszenia o wszczęciu postępowania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich do upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 08.11.2010r.

5. Oferty częściowe/wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 90 dni od daty podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
7.1. Spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.
7.1.1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostawę co najmniej jednego fabrycznie nowego niskopodłogowego autobusu miejskiego.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek wiedzy i doświadczenia musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców.
7.1.2. W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;
b) dokument potwierdzający, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
7.1.3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7.1.4. Jeżeli wykonawca realizuje uprawnienie opisane w pkt. 7.1.3. ogłoszenia, a podmioty z których zasobów korzysta wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Ustawy).
7.2. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
7.2.1. W celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest:
a) posiadać (na dzień dostawy) aktualne, polskie świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zm.).
b) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003r., poz. 262 z późn. zm.).

7.3. Wykonawcy są zobowiązani do wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

7.3.1. W celu wykazania braku wyżej wymienionych podstaw wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Ustawy,
b) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – jeżeli wykonawcą jest osoba fizyczna,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 Ustawy wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców: dokumenty wymienione w pkt c-g) składa każdy z wykonawców, dokumenty wymienione w pkt a) i b) składa każdy z wykonawców lub pełnomocnik wykonawców składających wspólną ofertę.
Przez ofertę wspólną wykonawców należy rozumieć ofertę złożoną przez konsorcjum lub spółkę cywilną.
7.3.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7.3.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.1. lit. c), d), e), g):
1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w ałości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3.1. lit. f) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy.
7.3.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.3. ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7.4. Dokumenty wymienione w niniejszym dziale należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z których zasobów korzysta wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. W celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest formuła „za zgodność z oryginałem” lub inna tożsama znaczeniowo.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych w niniejszym dziale oświadczeń i dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7.6. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
7.7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
7.8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.
Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.
Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców.
Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.
Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii. Dokumenty złożone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
UWAGA! dla wykonawców będących osobami fizycznymi aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest dokumentem potwierdzajacym prawo do podpisania oferty.

8. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek Zamawiającego w banku PBS Sanok Oddział Krosno Nr 93 8642 1083 2002 8306 0566 0007.
Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale. Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w pokoju nr 312 przy ul. Lwowskiej 28a, natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą.
Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert.
Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

9. Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100 %.
Zamawiający informuje, iż nie zamierza skorzystać z zapisu zawartego w rozdziale 12 ogłoszenia pkt 2) lit a). W związku z powyższym w interesie wykonawcy jest uwzględnienie w cenie oferty ewentualnej zmiany stawki urzędowej podatku VAT.

10. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna – ul. Lwowska 28a w pokoju nr 01 (Kancelaria Ogólna). Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:
Urząd Miasta Krosna
Zamówienia Publiczne
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
„Dostawa 4 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskowejściowych o pojemności min. 60 osób w ramach projektu „Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.”
Nie otwierać przed 20 grudnia 2010r. przed godziną 11.00.


Termin składania ofert upływa 20.12.2010r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 313, w dniu 20.12.2010r. o godz. 11.00.

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.
11.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11.2. Powyższe zasady porozumiewania się nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.
11.3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są:
1) Kazimierz Penar - Miejska Komunikacji Samochodowa Sp. z o.o. w Krośnie, ul. Fredry 1A, w godz. 7.00 do 15.00 – w sprawach merytorycznych,
2) Adriana Łącka lub Małgorzata Wanat – Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, w godz. 7.30 do 15.30 – w sprawach formalno – prawnych;

Sposób porozumiewania się:
a) pisemnie - Krosno, ul. Lwowska 28a, z dopiskiem „Zamówienia publiczne”
b) faksem - nr: 0-13 47 43 312 - w sprawach formalno – prawnych,
       0-13 43 68 447 wewn. 12 – w sprawach merytorycznych;
c) drogą mailową – zp@um.krosno.pl - w sprawach formalno – prawnych,
        k.penar@mks.ekrosno.pl – w sprawach merytorycznych;

Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12. Istotne zmiany w umowie
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) w przypadku wystąpienia problemów z dotrzymaniem terminu dostawy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
b) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy,
c) w przypadku zawieszenia wykonania dostaw przez Zamawiającego;
2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
b) rezygnacji z części dostaw, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych dostaw.
3. Inne zmiany:
a) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów (np. urządzenia o równoważnych parametrach, w nowszej i lepszej technologicznie ich wersji itp.), jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia ceny,
b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
- powierzenie podwykonawcom innej części dostaw niż wskazana w ofercie wykonawcy,
- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji dostaw,
o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ;
4. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych dostaw,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

14. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

Data składania ofert:
2010-12-20 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2010-12-20 10:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2010-11-08 08:00:00
PublikującyAdriana Łącka 2010-11-08 12:18:20
Modyfikował(a) Adriana Łącka 2010-12-20 11:47:02
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ z załącznikami 190.44 KbPlik rar
2. Pytanie wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego - I 580.00 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 maja 2020r. 11:08:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.