Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 2 ... 10 
Krosno, dn. 25.04.2018 r.
PB.6730.1.2018.R
 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
   Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm., dalej: k.p.a.)
zawiadamiam,
że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z wniosku pp. Ewy i Konrada Czarnobilskich prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: ZAKŁAD OPTYCZNY Ewa i Konrad Czarnobilscy s.c., ul. Czajkowskiego 9, Krosno, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa budynku usługowego na działkach o nr ewid. 2954, 2953/2, 2952/2 położonych w Krośnie przy ul. Grodzkiej, obręb Śródmieście, zgodnie z art. 60 ust. 1 i art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 z późn. zm.), projekt ww. decyzji znak: PB.6730.1.2018.R z dnia 10.04.2018 r. został przekazany do uzgodnień:
  1) Ministrowi Środowiska;
  2) Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Zarządowi Zlewni w Krośnie;
  3) Wydziałowi Drogownictwa Urzędu Miasta Krosna;
  4) Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-04-25
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2018-04-25 09:56
Krosno, dnia 20 kwietnia 2018 r.
PB.6733.5.2018.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 20 kwietnia 2018 r. na wniosek: Pana Jana Borka, Pana Stanisława Pasternaka i Pana Piotra Przybyły wspólników spółki cywilnej: JANSTAP S.C. z siedzibą w Krośnie przy ul. Legionów, działających przez pełnomocnika Pana Janusza Niezgodę, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.5.2018.E dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid.: 3176/2, 1691/39, 1691/41, 1691/37, 1691/36, 1, 3176/1, 1689/40 położonych w Krośnie przy ulicy Legionów (obręb Śródmieście)”.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-04-20
Publikujący Ewa Tomoń 2018-04-20 09:36
Krosno, dnia 20 kwietnia 2018 r.
PB.6733.7.2018.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 20 kwietnia 2018 r. na wniosek: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4, Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Pareckiego, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.7.2018.E dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji gazowej pomiarowej o przepustowości Qn=5000 nm3/h, MOP=5,5MPa w zabudowie kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 721 położonej w Krośnie przy ul. Krakowskiej, obręb Białobrzegi”.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-04-20
Publikujący Ewa Tomoń 2018-04-20 09:45
Modyfikacja Ewa Tomoń 2018-04-20 09:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.5.2018.A
Krosno, dnia 18.04.2018 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
          Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 16 kwietnia 2018 r. znak: OS.6220.5.2018.A zakończone zostało postępowanie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu w/c do DN150 od układu rozliczeniowego OGP Gaz-System do kontenerowej stacji redukcyjno-pomiarowej Krosno Glass”, planowanego do realizacji na działkach nr ew. 721, 720/2, 718/1, 708/3, 708/4, 709/1, 709/2, 729/2, 732, 383 (dr), 554, 553/1, 555, 556/3, 557, 558, 559, 562, 563, 568, 569/2, 570/2, 574/5, 578, 546, 547, 548/1, 549/1, 551/1 i 551/2, obręb Białobrzegi, Krosno i na działkach nr ew. 2/6, 3/36, 3/37 i 3/38, obręb Przemysłowa, Krosno.
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna  przy ul. Lwowskiej 28 a oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ w dniach od 18 kwietnia 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r.
Przy doręczeniu stronom ww. decyzji znajduje zastosowanie art. 49 Kpa. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu, niniejsza decyzja uważana będzie za doręczoną w dniu 9 maja 2018 r., tj. po upływie 14-dniowego ustawowego terminu liczonego od dnia publicznego ogłoszenia decyzji.
Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Krośnie, w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w pokoju nr 15, w godzinach pracy urzędu (tel. kontaktowy: 013 47 43 656).
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-04-18
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-04-18 15:00

OBWIESZCZENIE

Krosno, dnia 13.04.2018 r.
znak: PB.6740.1.28.2018.S
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna

    Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz 1405), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 13.04.2018 r. znak: PB.6740.1.28.2018.S zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 23.03.2018 r., złożonego przez:
SCALEWINGS AEROPRO SP. Z O.O., 38-400 Krosno ul. K. Pużaka 55E
w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmujące:
przebudowę istniejącej hali magazynowej po byłych zakładach lniarskich Krosnolen wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zakład produkcyjny statków powietrznych z instalacją do ich budowy i naprawy, na działce nr ewid. 99/77 przy ul. K. Pużaka w Krośnie - obręb ewidencyjny Przemysłowa.

    Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 13.04.2018 r. do 27.04.2018 r.
    Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie pok. nr 216, w godz. pracy urzędu. 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2018-04-13
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-04-13 10:05
Modyfikacja Katarzyna Skotnicka 2018-04-13 10:11
Krosno, dnia 10.04.2018 r.
PB.6733.7.2018.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
     Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek Prezydenta Miasta Krosna (pismo znak: PB.6733.7.2018.E z dnia 06.03.2018 r.) w dniu 03.04.2018 r. została wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie decyzja znak: RZ.RPP.611.343. 2018.MW, uzgadniająca pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji gazowej pomiarowej o przepustowości Qn=5000 nm3/h, MOP=5,5MPa w zabudowie kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 721 położonej w Krośnie przy ul. Krakowskiej, obręb Białobrzegi.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-04-10
Publikujący Ewa Tomoń 2018-04-10 13:17
Krosno, dnia 10.04.2018 r.
PB.6733.5.2018.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
     Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek Prezydenta Miasta Krosna (pismo znak: PB.6733.5.2018.E z dnia 01.03.2018 r.) w dniu 04.04.2018 r. została wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie decyzja znak: RZ.RPP.611.302. 2018.EM, uzgadniająca pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid.: 3176/2, 1691/39, 1691/41, 1691/37, 1691/36, 1, 3176/1, 1689/40 położonych w Krośnie przy ulicy Legionów, obręb Śródmieście.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-04-10
Publikujący Ewa Tomoń 2018-04-10 13:23
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu decyzji Nr 1/2018
z dnia 10 kwietnia 2018 r. znak: PB.6740.2.5.2018.D
 
 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” wydanej na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne. 
           
            Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
          Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 10.04.2018 r. do 23.04.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.
 
            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-04-10
Publikujący Danuta Knap 2018-04-10 11:54

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.5.2018.A
Krosno, dnia 28.03.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z wnioskiem, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu w/c do DN 150 od układu rozliczeniowego OGP Gaz-System do kontenerowej stacji redukcyjno-pomiarowej Krosno Glass”, planowanego na działkach nr ew. 721, 720/2, 718/1, 708/3, 708/4, 709/1, 709/2, 729/2, 732, 383 (dr), 554, 553/1, 555, 556/3, 557, 558, 559, 562, 563, 568, 569/2, 570/2, 574/5, 578, 546, 547, 548/1, 549/1, 551/1 i 551/2, obręb Białobrzegi, Krosno i nr ew. 2/6, 3/36, 3/37 i 3/38, obręb Przemysłowa, Krosno,
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
1. W dniu 27 marca 2018 r. wydane zostało postanowienie, w którym stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko w toku przedmiotowego postępowania.
2. Z przedłożoną dokumentacją w sprawie, w tym z w/w postanowieniem, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
3. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
4. Na przedmiotowe postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-03-28
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-03-28 15:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.7.2018.A
Krosno, dnia 20.03.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
1. W związku z wnioskiem z dnia 7marca 2018 r., Krosno Glass Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie Centrum Logistycznego wraz z budynkami produkcyjnymi, układem drogowym, wjazdami, parkingami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie KROSNO GLASS Sp. z o. o., planowanego na działkach nr ew. 3/42, 3/45, 3/47, 3/49, 3/50, 3/48, obręb Przemysłowa, Krosno.
2. W dniu 20 marca 2018 r. Prezydent Miasta Krosna zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm), wystąpił pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
3. Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz pismami skierowanymi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
 
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna Wydział Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-03-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-03-20 14:01
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Przemysłowa II” w dniach od 21.03.2018 r. do 11.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pokoju 202 w godz. od 730 do 1430.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 9.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pokój 313, o godzinie 1530.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2018-03-13
Publikujący Marek Bednarz 2018-03-13 10:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Krosno, dnia 01.03.2018 r.
OS.6220.5.2018.A
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
1. W związku z wnioskiem z dnia 12 lutego 2018 r., Krosno Glass Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, uzupełnionym dnia 21 lutego 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu w/c do DN150 od układu rozliczeniowego OGP Gaz-System do kontenerowej stacji redukcyjno-pomiarowej KROSNO GLASS”, planowanego na działkach nr ew. 721, 720/2, 718/1, 708/3, 708/4, 709/1, 709/2, 729/2, 732, 383 (dr), 554, 553/1, 555, 556/3, 557, 558, 559, 562, 563, 568, 569/2, 570/2, 574/5, 578, 546, 547, 548/1, 549/1, 551/1 i 551/2, obręb Białobrzegi, Krosno i nr ew. 2/6, 3/36, 3/37 i 3/38, obręb Przemysłowa, Krosno.
 
2. W dniu 1 marca 2018 r. Prezydent Miasta Krosna zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), wystąpił pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
3. Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz pismami skierowanymi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres:       Urząd Miasta Krosna Wydział Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-03-01
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-03-01 14:47

Informacja Wojewody Podkarpackiego

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), Wojewoda Podkarpacki informuje o decyzji z dnia 19 lutego 2018 r., znak: I-V.7840.1.2.2018 (I-X.7840.1.50.2016), wydanej na skutek decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 lutego 2017 r., znak: DAB. 1.6631.1.2017.MD.3, uchylającej w części II pkt 6-7, decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2016 r., nr 45/16, znak: I-X.7840.1.50.2016 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim - etap I (powiat sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto Krosno)”, orzekającej w ww. części dotyczącej zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, tj. odroczenia opłaty ustalonej za usunięcie krzewów i zobowiązania inwestora do złożenia pisemnej informacji wraz z inwentaryzacją nasadzeń zastępczych.
Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, w Urzędzie Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, w Urzędzie Gminy Haczów, Haczów 573, w Urzędzie Gminy Korczyna, ul. Rynek 18 A, w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a oraz w Urzędzie Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115
Podmiot publikującyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Wytworzył Wojewoda Podkarpacki2018-03-01
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-03-01 15:52

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia iż na skutek decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 lutego 2017 r., znak: DAB. 1.6631.1.2017.MD.3, uchylającej w części II pkt 6-7, decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2016 r., nr 45/16, znak: I-X.7840.1.50.2016 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim - etap I (powiat sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto Krosno)”, wydanej dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, została wydana decyzja znak: I-V.7840.1.2.2018 (I-X.7840.1.50.2016) z dnia 19.02.2018 r. orzekająca w ww. części, dotyczącej zezwolenia na wycinkę, tj. odroczenia opłaty ustalonej za usunięcie krzewów i zobowiązania inwestora do złożenia pisemnej informacji wraz z inwentaryzacją nasadzeń zastępczych.
Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, oraz w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, w Urzędzie Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, w Urzędzie Gminy Haczów, Haczów 573, w Urzędzie Gminy Korczyna, ul. Rynek 18 A, w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, w Urzędzie Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, w godzinach pracy ww. Urzędów.
Podmiot publikującyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Wytworzył Wojewoda Podkarpacki2018-03-01
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-03-01 15:48
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2018-03-05 15:49
Krosno, 27.02.2018 r.
Znak: PB.6740.2.5.2018.D                                                             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
           
            Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1496), zawiadamiam,  że na wniosek:
 
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A,
 
z  dniem  17 stycznia 2018 r.  zostało   wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” na działkach w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne:
 
  1. Działki istniejącego pasa drogowego: 571/6; 624/1; 624/2; 911/4; 996; 3335/7; 627/6;
  2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 625; 623/1; 626/13; 626/19 (626/14);  623/3 (623/2); 626/17 (626/10); 626/15 (626/9); 1021/1 (1021); 1022/1 (1022); 1023/1 (1023); 911/6 (911/5);
  3.  Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych626/2; 1021/2 (1021); 911/7 (911/5); 1025/1; 1025/2; 1044/4; 1068; 615/14; 623/4 (623/2); 626/20 (626/14); 626/18 (626/10).
    W nawiasie działki przed podziałem.
            O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                    o zezwoleniu na realizację  ww. inwestycji  drogowej   zawiadomiono  wnioskodawcę  oraz   właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
          Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej  28A i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 27.02.2018 r. do 12.03.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 07.03.2018 r..
           Pan(i)  może w ciągu  14-tu  dni  od  dnia  zawiadomienia  zapoznać  się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217 w godzinach pracy urzędu.
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-02-27
Publikujący Danuta Knap 2018-02-27 09:07

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie znak: RZ.RUZ.421.47.2018.RD z dnia 27 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu WIETPOL Aerospace Sp. z o.o. Sp. K., 36-002 Jasionka 926, Zakład Produkcyjny, ul. Żwirki i Wigury 6b, 38-400 Krosno na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsięwbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z galawaniozerni oraz o skończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-02-27
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-03-02 13:40
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2018-03-02 13:42

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczeniem z dnia 22 lutego 2018 r. znak: WOOŚ.4200.9.2017.AH.19 w związku z wnioskiem z dnia 27 października 2017 r.  Prezydenta Miasta Krosna, w imieniu którego występuje Pan Dariusz Niemczyk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+000 do km 231+400 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wystąpieniu w dniu 22 lutego 2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, ws. wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ws. wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach od 7.30 - 15.30.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2018-02-22
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-02-23 14:41
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2018-02-23 14:42

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie obwieszczenie z dnia 13 lutego 2018 r. znak: WOOŚ.442.1.2018.AR.4 podaje do publicznej wiadomości, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. znak: 5/3-10/966-18 otrzymał od Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy notyfikację w trybie artykuły 3 Konwencji z Espoo o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie.

Załączniki:

Obwieszcze RDOŚ w Rzeszowie Plik pdf 254.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2018-02-15
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-02-15 08:36
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2018-02-15 08:45

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.27.2017. A
Krosno, dnia18.12.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm), zawiadamiam, że:
 
W dniu 18 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa hali produkcyjno - handlowo - magazynowej wraz z częścią socjalną oraz hali magazynowej w Krośnie, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 400/11, 400/13, obręb 3-Przemysłowa”.
Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-02-14
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-02-14 14:55
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2018-02-14 14:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.29.2017.A
Krosno, dnia13.02.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm), zawiadamiam, że:
W dniu 12 lutego 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Instalacja do budowy lub naprawy statków powietrznych na działce o nr. ewid. 99/77, położonej w Krośnie przy ul. Pużaka 55E”.
Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-02-14
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-02-14 14:58

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 261.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2017-12-14
Publikujący Katarzyna Dziamba - Dziamba Katarzyna 2017-12-14 09:22

Zawiadomienie

Rzeszów, 2017-12-06
OS-II.7322.203.2017.RD
Zawiadomienie
- o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasta Krosna na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla inwestycji polegającej na budowie schroniska dla zwierząt w Krośnie
- o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego,dot. rozpatrzenia w/w wniosku.

Załączniki:

obwieszczenie pozwolenie wodnoprawne Plik pdf 219.36 KB
Podmiot publikującySamorząd Województwa Podkarpackiego
Wytworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego2017-12-08
Publikujący Iwona Walaszczyk 2017-12-08 08:24
Modyfikacja Iwona Walaszczyk 2017-12-08 08:25

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.400.11.118.2017.KR.3 z dnia 27 października 2017 r. o wydaniu postanowieni, w którym wyrażono stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi "G' i "Z" odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiejw Krośnie", dla którego Regionalny Drektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 10 stycznia 2012 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięzięcia, znak: WOOŚ.4200.2.2012.KR, przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki relizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z treścią ww. postanowienia, mozna się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Krosna i Urzędu Gminy Chorkówka, w godzinach pracy Urzędów.

Załączniki:

Obwieszcze RDOŚ w Rzeszowie Plik pdf 299.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2017-10-27
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2017-10-31 13:15
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2017-10-31 13:20
PREZYDENT MIASTA KROSNA
             38-400  KROSNO          
              ul. Lwowska 28a
..................................................
 (oznaczenie organu wydającego pismo)
    Krosno, dn. 25.10.2017 r.
 
znak: PB.6740.1.99.2017.L
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 24.10.2017 r. znak: PB.6740.1.99.2017.L zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 31.08.2017r., złożonego przez DIOXID Sp. z o. o., ul. Michała Mięsowicza 4a, 38-400 Krosno, w przedmiocie:
zmiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Krosna, nr 48/2017 z dnia 15.02.2017 r., znak PB.6740.1.213.2016.L, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego i technicznego na budynek produkcyjno-socjalno-techniczny, na działkach nr ew. 58/8 i 58/11, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa przy ul. Michała Mięsowicza 4a w Krośnie, w zakresie zmiany projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego, polegającej na przebudowie budynku produkcyjno-socjalno-technicznego wraz ze zmianą zamierzanego sposobu użytkowania części pomieszczeń piętra (zaplecza socjalnego) na laboratorium zakładowe oraz lokalizacją linii galwanicznej w hali produkcyjnej (będącej w trakcie budowy) i rozbudowie budynku o  łącznik komunikacyjny.
 
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 25.10.2017 r. do 08.11.2017 r.
         Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2017-10-25
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2017-10-25 09:07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczeniem znak: WOOŚ.4207.7.1.2017.MG.21 z dnia 18 października 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadomił o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie częsci mechanicznej instalacji mechaniczno-bilogicznej przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie w kierunku zwiększenia odzysku materiałowego odpadów komunalnych.

Załączniki:

Obiweszczenie RDOŚ w Rzeszowie Plik pdf 298.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2017-10-23
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2017-10-23 14:02
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2017-10-23 14:05

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.33.2017.B
Krosno 12.10.2017 r.
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na padstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 370 i 369/3 przy ul. Mariana Szuby 8 w Krośnie „obręb Białobrzegi”.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2017-10-12
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2017-10-12 12:36

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.28.2017.B
Krosno 22.09.2017 r.
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla inwestycji pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych w miejscowości Krosno”.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2017-09-22
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2017-09-25 13:08

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.135.2017.RD z dnia 19.09.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Krośnie do rzeki Wisłok wylotem w km 135+050, ścieków komunalnych z przelewu awaryjnego burzowego w km 135+250, ścieów komunalnych z awaryjnego kolektora przelewowego burzowego po części mechanicznej wylotem w km 135+050 i wód opadpowych z terenu komunalnej oczyszczalni do rzeki Wisłok w km 134+800 oraz zrzeczenia się uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym orzeczonym decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 31.07.2012 r. znak: OS-II.7322.43.2012.RD zmienionego decyzją z dnia 30.12.2015 r. znak: OS-II.7322.43.2012.RD oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku.
Podmiot publikującySamorząd Województwa Podkarpackiego
Wytworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego2017-09-19
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2017-09-22 08:21
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2017-09-22 08:22
Znak: BA.6740.2.202.2013.D                                                                      Krosno, 2017-09-07
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r., poz. 1257), w związku z art. 11c i art. 11f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu postanowienia z dnia 07.09.2017 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D
 
 
o sprostowaniu oczywistej omyłki, polegającej na błędnie wpisanych działkach dotyczących terenu niezbędnego, objętych ww. inwestycją – popełnionej w  decyzji nr  8/2013 z dnia 27.12.2013 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie” (obręb ewidencyjny Krościenko Niżne). 
           
            W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel. 13 4743 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.
          Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 07.09.2017 r. do 20.09.2017 r., na tablicach ogłoszeń urzędu oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy  (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1496) oraz art. 49 § 2 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2017-09-07
Publikujący Danuta Knap 2017-09-07 10:50

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.24.2017.B
Krosno 07.09.2017 r.
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek CIRCLE K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Panią Martę Składowską, JARS Sp. z o.o. Filia Południe, ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice, zostało wszczęte postepowanie w sprawie wygaszenia decyzji znak: KS.6341.22.2013.M z dnia 15.07.2013 r. oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych powstających w myjni samochodowej na terenie stacji paliw w Krośnie przy ul. Podkarpackiej 3A, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń do kanalizacyjnych stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
Z dokumentami dotyczącymi przedmiotu postępowania można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. 15, w godzinach pracy Urzędu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2017-09-07
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2017-09-07 14:27
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 kwietnia 2018r. 12:11:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.