Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno”

ZMIANY:
2017-11-20 14:45:17: Dodano wynik do przetargu
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno” – budowa inkubatora przedsiębiorczości.
 
Krosno, dnia 06.11.2017 r.
RI.041.58.1.2017.G

 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro
GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989
 
OGŁASZA
 
że udzieli zamówienia na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno” – budowa inkubatora przedsiębiorczości.
 
1. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji:
Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno” w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości typ projektu 2. Inkubatory przedsiębiorczości – konkurs dedykowany MOF.
Opracowane dokumenty powinny być spójne ze Strategią (planem) wykorzystania infrastruktury objętej projektem oraz Strategią biznesową (dokumenty stanowią odrębne opracowania będące w trakcie przygotowania).
 
Na dokumentację aplikacyjną stanowiącą przedmiot zamówienia składają się:
1) Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie – Studium wykonalności wraz ze Specyfikacją dotycząca kryteriów oceny merytorycznej jakościowej projektu.
Studium wykonalności należy przygotować zgodnie z Instrukcją do opracowania studium wykonalności. Instrukcja zamieszczona jest pod adresem strony internetowej: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1512-1-3-promowanie-przedsiebiorczosci-typ-projektu-inkubatory-przedsiebiorczosci-konkurs-dedykowany-mof-nr-naboru-rppk-01-03-00-iz-00-18-005-17.
Kryteria należy opisać zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią obliczania kryteriów merytorycznych jakościowych.
2) Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie – Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie.
Dokument należy opracować zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 4 do regulaminu konkursu – Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
 
Dokumentację należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w Regulaminie konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości typ projektu 2. Inkubatory przedsiębiorczości – konkurs dedykowany MOF:
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1512-1-3-promowanie-przedsiebiorczosci-typ-projektu-inkubatory-przedsiebiorczosci-konkurs-dedykowany-mof-nr-naboru-rppk-01-03-00-iz-00-18-005-17
 
Dokumentację aplikacyjną projektu należy sporządzić w formie papierowej w 2 egzemplarzach w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej (PDF oraz doc).
Obie wersje muszą mieć tę samą treść. Do Studium wykonalności – załącznika nr 1 do wniosku należy dodatkowo załączyć analizę finansową i ekonomiczną w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.
 
2. Termin realizacji zamówienia:
a) rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,
b) zakończenie prac: do dnia 10 stycznia 2018 roku.
 
3. Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy muszą wykazać, iż dysponują wiedzą oraz doświadczeniem niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, czego potwierdzeniem jest realizacja przez Wykonawcę co najmniej jednego studium wykonalności projektu z zakresu promowania przedsiębiorczości, w szczególności budowy lub działalności inkubatorów przedsiębiorczości.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca   zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich przedmiotu i wartości, daty i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane – wzór wykazu zawiera załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
b) dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie (np. poświadczenia, referencje).
3) Dokumenty wymienione w niniejszym dziale należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest formuła „za zgodność z oryginałem” lub inna tożsama znaczeniowo.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty - zał. 1.
2) Wykaz doświadczenia wraz z załącznikami – zał. 2
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 
5. Warunki płatności:
Dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja aplikacyjna zostanie odebrana na podstawie protokołu odbioru. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.
 
Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch ratach:
I rata – 50% wynagrodzenia
II rata – 50% wynagrodzenia
 
Podstawą wystawienia faktury stanowiącej I ratę wynagrodzenia będzie informacja Zamawiającego przesłana na adres mailowy Wykonawcy o złożeniu dokumentacji aplikacyjnej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu dla naboru nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-005/17.
 
Podstawą wystawienia faktury stanowiącej II ratę wynagrodzenia będzie informacja Zamawiającego przesłana na adres mailowy Wykonawcy o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej projektu (rozumiana jako spełnienie przez projekt kryteriów merytorycznych dopuszczających) sporządzona na podstawie decyzji przekazanej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego.
 
6. Gwarancja
Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia wszelkich poprawek dotyczących przedmiotu zamówienia, jakie pojawią się na każdym etapie oceny projektu aż do momentu ostatecznej oceny projektu przez Instytucję Zarządzającą Programem oraz doprowadzenia przedmiotu zamówienia do formy spójnej z pozostałą dokumentacją aplikacyjną.
 
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki oraz czy została prawidłowo podpisana.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
 
8. Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).
 
Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – napis ”Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – inkubator przedsiębiorczości”. Nie otwierać przed dniem 16 listopada 2017 r. przed godz. 10:00.
 
9. Termin składania ofert upływa dnia 16 listopada 2017 r. o  godz. 9.30.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 10:00.
 
11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
- Pani Izabela Urbanek – Inspektor, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
urbanek.izabela@um.krosno.pl. 
 
12. Sposób porozumiewania:
  1. pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: urbanek.izabela@um.krosno.pl.
 
13. Adres strony internetowej, na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15.04.2014 r.
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 
14. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
b) zmiany treści ogłoszenia,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
 
 
Data składania ofert:
2017-11-16 09:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUrbanek Izabela 2017-11-07 14:45:00
PublikującyIzabela Urbanek 2017-11-07 14:45:00
Modyfikował(a) Izabela Urbanek 2017-11-20 14:45:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 53.00 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 34.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 11 grudnia 2018r. 23:48:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.