Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Sporządzenie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu pn. oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (euro/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (euro/rok) projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

ZMIANY:
2012-02-10 11:15:29: Dodano plik Pytania i odpowiedzi - 10.02.2012r..doc
2012-02-09 09:19:25: Dodano plik Pytania i odpowiedzi - 9.02.2012r..doc
Więcej >>>
2012-02-06 11:19:25: utworzono dokument

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia
72212441-2 Usługi opracowywania oprogramowania do analizy finansowej


BFP.042.2.1.2012.F                                                                                   Krosno, dnia 06.02.2012r.

 

Ogłoszenie
wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
(art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)1. GMINA KROSNO, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, faks (0-13) 47 43 312 zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sporządzenie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu pn. oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (euro/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (euro/rok) projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.

2. Przedmiot zamówienia
2.1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia
72212441-2 Usługi opracowywania oprogramowania do analizy finansowej

2.2. Przedmiot zamówienia:
2.2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu pn. oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (euro/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (euro/rok) projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Ewaluacją należy objąć projekty Gminy Krosno tj.:
• Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania na ulicy Bohaterów Westerplatte w Krośnie wraz z modernizacją ciągu gminnych dróg dojazdowych, info: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/projekty-srodki-zewnetrzne/projekty---urzad-miasta-krosna/zrealizowane/#bohaterow
• Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez poprawę powiązań komunikacyjnych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i lotniska wzdłuż ulic: Zręcińska – Lotników, info: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/projekty-srodki-zewnetrzne/projekty---urzad-miasta-krosna/zrealizowane/#zrecinskalotnikow
zwane w dalszej części ogłoszenia projektami.
2.2.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług w zakresie sporządzenia dwóch raportów ewaluacyjnych projektów tj. po jednym do każdego z ww. projektów składającego się z dokumentu tekstowego oraz wyliczeń w formacie elektronicznym. Każdy z raportów obejmuje:
1) wyliczenia (dokument w formacie elektronicznym) oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (euro/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (euro/rok) dla każdego z ww. projektów z osobna dla roku docelowego tj. 2011:
a. wyliczenie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (euro/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (euro/rok) należy wykonać w oparciu o odpowiednią dla typu drogi (gminna/powiatowa) „Instrukcję oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych” lub „Instrukcję oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych”, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa, luty 2008.
b. wyliczenie należy sporządzić w arkuszu kalkulacyjnym dla każdego z projektów osobno na podstawie pomiarów ruchu drogowego z roku docelowego oraz parametrów drogi wskazanych przed realizacją inwestycji w sporządzonej Analizie Kosztów i Korzyści/Studium Wykonalności udostępnionych przez Zamawiającego,
c. wersje elektroniczne obu arkuszy kalkulacyjnych należy przekazać Zamawiającemu. Pliki powinny zawierać aktywne formuły obliczeniowe, tak aby można było zidentyfikować powiązania pomiędzy danymi źródłowymi oraz docelowymi.
d. arkusze kalkulacyjne powinny zawierać dane źródłowe i wynikowe oraz wskazywać na powiązania pomiędzy nimi.
e. arkusze kalkulacyjne powinny umożliwiać automatyczne przeliczenie wartości wynikowych przy dowolnej zmianie przez Zamawiającego parametrów źródłowych.
2) ewaluację (dokument tekstowy) obrazującą stopień osiągnięcia wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (euro/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (euro/rok) każdego z projektów, zawierającą co najmniej:
a. opis inwestycji;
b. wskazanie metody ewaluacji;
c. odniesienie się do założeń wstępnych projektu oraz przeprowadzonej przed realizacją inwestycji analizy kosztów i korzyści (w tym modelu ruchu) w zakresie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych;
d. podanie wyliczonych wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (euro/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (euro/rok);
e. wskazanie stopnia osiągnięcia wskaźników w porównaniu do wartości założonych we wniosku o dofinansowanie;
f. dokładny opis przyczyn osiągnięcia/nieosiągnięcia założonych wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (euro/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (euro/rok).

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 304 przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie – III piętro.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna w wersji elektronicznej – www.krosno.pl od dnia umieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie Zamawiającego do upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2012r.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Zamówienia uzupełniające.
Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania zamówień uzupełniających przewidzianych w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczących przedmiotu zamówienia w niej określonego, a stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, Zamawiający w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zakres prac uzupełniających oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.

6. Termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy;
Zakończenie: 14 dni od dnia podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.1. Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
7.1.1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku wykazania się przez wykonawcę realizacją co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia drogowego lub mostowego.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek wiedzy i doświadczenia musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców.
7.1.2. W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
b) dokument potwierdzający, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
7.1.3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7.1.4. Jeżeli wykonawca realizuje uprawnienie opisane w pkt. 7.1.3. ogłoszenia, a podmioty z których zasobów korzysta wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Ustawy).
7.2. Wykonawcy są zobowiązani do wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
7.2.1. W celu wykazania braku wyżej wymienionych podstaw wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Ustawy,
b) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – jeżeli wykonawcą jest osoba fizyczna,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) dokument wymieniony w lit. c) składa każdy z wykonawców, natomiast dokument wymieniony w lit. a) i b) składa każdy z wykonawców lub pełnomocnik wykonawców składających wspólną ofertę.
7.2.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w lit. c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1 ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7.3. Dokumenty wymienione w niniejszym dziale należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z których zasobów korzysta wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. W celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest formuła „za zgodność z oryginałem” lub inna tożsama znaczeniowo.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych w niniejszym dziale oświadczeń i dokumentów lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7.5. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
7.6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/ nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
7.7. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.
Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.
Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców.
Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.
Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.

8. Wadium – nie dotyczy.

9. Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100 %.

10. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna – ul. Lwowska 28a w pokoju nr 01 (kancelaria główna). Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:
URZĄD MIASTA KROSNA
Zamówienia Publiczne
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
Oferta na przetarg pn.: „Sporządzenie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu pn. oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (euro/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (euro/rok) projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”
Nie otwierać przed 14 lutego 2012r. przed godziną 11.00.

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 01 (kancelaria główna) nie później niż do dnia 14 lutego 2012r., do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój 313 w dniu 14 lutego 2012r. o godz. 11.00.

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczna lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Powyższe zasady porozumiewania się (tj. faks i e-mail) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.
3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są:
1) Rafał Rajchel – Biuro Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, w godz. 7.30 do 15.30 – w sprawach merytorycznych,
2) Adriana Łącka lub Małgorzata Wanat – Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, w godz. 7.30 do 15.30 – w sprawach formalno – prawnych;

Sposób porozumiewania się:
a) pisemnie – Krosno, ul. Lwowska 28a, z dopiskiem „Zamówienia publiczne”
b) faksem - nr: 0-13 47 43 312
c) drogą mailową – zp@um.krosno.pl

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12. Istotne zmiany w umowie
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub podpisaniu umowy,
b) w przypadku zawieszenia usług przez Zamawiającego;
2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
b) rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub których opracowanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych prac.
3. Inne zmiany:
a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
- powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy,
- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji prac,
o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,
4. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu składania ofert.

14. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

Data składania ofert:
2012-02-14 10:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2012-02-06 00:00:00
PublikującyAdriana Łącka 2012-02-06 11:21:26
Modyfikował(a) Adriana Łącka 2012-02-10 11:15:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ z załącznikami 48.34 KbPlik rar
2. Pytania i odpowiedzi - 9.02.2012r. 499.00 KbPlik doc
3. Pytania i odpowiedzi - 10.02.2012r. 504.00 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 27 maja 2018r. 01:07:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.